PrivacyverklaringPrivacy statement Woon-en Zorgvoorziening Villa “De Bouwkamp”


Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Villa “De Bouwkamp” acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


Bij verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving eist. Dat betekent onder andere dat:

Er een duidelijke vermelding is met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, dit doen we via deze privacyverklaring.

Verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

Er wordt eerst gevraagd of u toestemming verleent aan het verwerken van uw persoonsgegevens.

Er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen, 

dit wordt ook geëist van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Uw recht op inzage van uw gegevens wordt gerespecteerd, evenals uw recht op verwijdering of corrigeren van uw gegevens.


Villa “De Bouwkamp” is de verantwoordelijke voor gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.  Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.


Gebruik van persoonsgegevens:
Bij het aanvragen van het informatiepakket of het stellen van een vraag via ons contactformulier verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. 
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:
- NAW gegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Cookies:
Wij maken geen gebruik van analytische cookies (Google Analytics).


Contactformulier:
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt uw naam en e-mailadres in te vullen, zodat wij contact op kunnen nemen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als de aard van het formulier of de inhoud van uw mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.


Advertenties:
Onze website bevat geen advertenties van derden.


Verstrekking aan derden:
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van uw vraag. 


Beveiliging:
- Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een mailadres en wachtwoord.
- Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen.


Bewaartermijnen:
Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang nodig om uw vragen af te handelen. 


Wijzigingen in de privacyverklaring:
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.


Autoriteit Persoonsgegevens:
Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw gegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens:
Woon-en Zorgvoorziening Villa “De Bouwkamp”
Boslaan 14, 7231 DH Warnsveld
0575-521267
Email: contact@villadebouwkamp.nl